Gizlilik

1-BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır),

Bilgi Veren Taraf : Sezer Cam Aluminyum İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. / Fevzi Çakmak Mh. Keresteciler Cd. No: 74/A Merkez Uşak
Bilgiyi Alan Taraf : Alıcı / Adres :

Ayrı ayrı Taraf ve birlikte taraflar olarak anılacaklardır) arasında, gizli bilginin (aşağıda tanımlanmıştır) burada tanımlanan bilgiye sahip veya bunun tasarımcısı / yaratıcısı olan Taraf tarafından (yukarıda Bilgi Veren Taraf olarak tanımlanmıştır) hangi şekilde diğer Taraf a ( Bilgiyi Alan Taraf a) ifşa edileceğini ve Gizli Bilgiyi Alan Tarafın bu bilgiyi ne şekilde koruyacağına dair hüküm ve şartları belirlemek amacıyla imzalanmıştır. İşbu Sözleşmede yer alan karşılıklı mutabakat ve taahhütleri göz önünde bulundurarak, Taraflar aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar üzerinde mutabakata varmışlardır: Madde 1 Amaç 1.1 Taraflar, (bundan böyle Proje olarak anılacaktır) konusunda danışmanlık almak veya birlikte çalışmalarda bulunmak üzere karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir. 1.2 Tarafların sözkonusu çalışmalar sırasında, işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına uygun olarak, birbirlerine gizli olarak değerlendirilen her türlü ticari, teknik, finansal, hukuki, fikri ve sınai mülkiyete dair ve benzer nitelikte ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir bilgi ( Gizli Bilgi ) verdiği durumlarda, bu Gizli Bilgilerin, Bilgiyi Alan Tarafça, yetkisiz kullanımına ve/veya işbu Sözleşmeye Taraf olmayanlara izinsiz olarak açıklanmasına karşı korunması hedeflenmektedir. Madde 2 Gizli Bilgiyi Koruma Yükümlülüğü 2.1 Taraflar, aşağıda (a) ve (b) de belirtilen tüm bilgileri, işbu Sözleşmenin hüküm ve şartları uyarınca korumayı taahhüt ederler: a) Bilgiyi Alan Taraf, Bilgi Veren Taraf tarafından kendisine, çalışanlarına veya işgörenlerine verilen veya ifşa edilen herhangi bir yazılı veya belirli bir ortamda kaydedilmiş ve ifşa edildiği anda Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel, Hassas veya benzeri ifadelerle işaretlenmiş tüm Gizli Bilgiler; b) Yukarıdaki şekilde Taraflardan birinin diğerine sözlü olarak ifşa edilen ve ifşa edilmesini takip eden onbeş (15) takvim günü içinde yazılı olarak gizli nitelikte olduğu iletilen tüm Gizli Bilgiler. 2.2 Aşağıda Madde 3 te belirtilen durumlar haricinde, Gizli Bilgiyi Alan Taraf aşağıda belirtilen yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt eder: a) Gizli Bilgiyi Sözleşmeye Taraf olmayan üçüncü kişilere ifşa etmemek; b) Gizli Bilgiyi, yukarıda Amaç maddesinin 1.1 alt maddesinde belirtilen amacı gerçekleştirmek haricinde kendi amaçları için çoğaltıp kullanmamak; 1/5

2 c) Gizli Bilgiyi kendine ait eşdeğer öneme sahip bilgileri korumak amacıyla uyguladığı makul düzeydeki tüm önlemleri ve dikkati almak suretiyle korumak ve gizli tutmak, bu konuda hiçbir hususta ihmalkarlık yapmamak; d) Gizli Bilgiyi sadece yukarıda belirtilen Amaç maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için sahip olması gereken personeline, Bilmesi Gereken Prensibi çerçevesinde açıklamak. (Bilmesi Gereken Prensibi, Gizli Bilgiyi ancak bilmesi gereken kişinin bilmesi gerektiği zamanda ve kapsamda bilmesi anlamına gelecektir.) 2.3 Bilgiyi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki ve özellikle bu Sözleşmeye göre edinilen Gizli Bilginin açıklanmasına ve/veya korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini, kendi hatası veya ihmali nedeniyle ifa etmemesi durumunda meydana gelebilecek Bilgi Veren Tarafın zarar ve ziyanını karşılamakla yükümlü olacaktır. Bununla birlikte; a) Gizli Bilgilerin yetkisiz açıklandığının veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde, Gizli Bilgiyi Alan Taraf, yetkisiz olarak açıklanmış kişilerce Gizli Bilginin daha başka açıklanmasını ve/veya kullanılmasını önlemek için azami gayret sarf edecektir; b) Gizli Bilgiyi Alan Taraf, Bilgi Veren Tarafa o anda mevcut olan şartları derhal bildirecek ve Bilgi Veren Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır. Madde 3 Sınırlamalar Tarafların bu Sözleşme kapsamındaki koruma ve gizlilik ile ilgili yükümlülükleri, bu Sözleşmenin içinde daha uzun bir süre belirtilmek kaydıyla aksine bir beyan veya işbu Sözleşmenin yeniden ve yeni tarihle imza altına alınarak uzatılması olmadığı sürece, Gizli Bilginin alınmasını takip eden on (10) yıllık sürenin tamamlanması üzerine ortadan kalkacaktır. Ayrıca, Sözleşme hükümleri, Gizli Bilginin aşağıda belirtilen özelliklerden herhangi birini içeren bölümü için geçerli olmayacaktır: a) Bilgiyi Alan Tarafın, işbu Sözleşmenin imzalanması esnasında Bilgi Veren Taraftan Gizli Bilgi alınmadan önce sahip olduğunu veya bildiğini ispatlayabildiği bilgiler, veya; b) İfşa edildiği anda kamu tarafından bilinen veya işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin gelecekte herkes tarafından bilinir hale gelen bilgiler, veya; c) Tarafların veya Tarafların çalışanlarının veya işgörenlerinin bağımsız olarak işbu Sözleşme tarihi itibariyle bilgiyi ifşa etme hakkına sahip üçüncü kişi(ler)den alabilecekleri bilgiler, veya; d) Bilgiyi Alan Tarafça, karşı Taraftan sağlanan bilgiden faydalanılmadan bağımsız olarak oluşturabildiği işbu Sözleşme tarihi itibariyle ispatlanabilen bilgiler, veya; e) Bilgi Veren Tarafça üçüncü kişilere herhangi bir kısıtlama getirmeden ifşa edilen bilgiler, veya; f) Bilgi Veren Tarafın yazılı izniyle açıklanması veya kullanılması onaylanan bilgiler, veya; g) Bu Sözleşmenin feshinden veya süresinin sona ermesinden sonra Bilgiyi Alan Tarafa gönderilen bilgiler, veya; h) Bilgi Veren Tarafça Çok Gizli, Gizli, Ticari Gizli, Özel, Hizmete Özel, Hassas veya benzer ifadelerle işaretlenmemiş bilgiler, veya; ı) Taraflardan herhangi biri tarafından, kanuni görevlerini ifa etmekte olan kendi ülkelerinin devlet memurlarına veya kurumlarına yürürlükteki mevzuat gereği verilmesi gereken bilgiler. Ancak bu durumda, istenen bilgi verilmeden önce, bilgiyi ifşa eden Taraf diğer Tarafa bilginin verilmesinden önce mutlaka yazılı olarak bildirimde bulunarak en uygun alternatif koruma çözümünü bulmak üzere, işbirliğinde bulunacak ve izin alacaktır. 2/5

3 Madde 4 Açıklama 4.1 Bu Sözleşmenin hiçbir hüküm veya şartı, herhangi bir Tarafı diğer Tarafa herhangi bir Gizli Belgeyi ifşa etmeye / vermeye mecbur bırakmayacak ve mecbur bıraktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. 4.2 Gizli Bilgiyi Veren Taraf Gizli bilginin doğruluğunu kabul eder; ancak Gizli Bilgiyi Alan Tarafın hatalı kullanmasına veya verilen Gizli Bilginin kullanılmasından / amaçlanan sonucu vermemesinden kaynaklanabilecek zararlara yönelik hiçbir sorumluluk taşımaz. Madde 5 Bilginin Geri Verilmesi / İmha Edilmesi Bu Sözleşme kapsamında aktarılan Gizli Bilgiler, ifşa eden Tarafa (Bilgi Veren Taraf) ait olarak kalacaktır. Sözleşme kapsamında aktarılan Gizli Bilgiler ve bunların çıkartılan tüm kopyaları, Gizli Bilgiyi Veren Tarafın isteği doğrultusunda ya Veren Tarafa iade edilecek veya Alan Taraf tarafından titizlikle ve tümüyle imha edilecektir. Bilginin imha edilmesi durumunda, Gizli Bilgiyi Alan Taraf, imha işleminin ne zaman ve ne suretle yapıldığını beyan eden bir sertifikayı Bilgi Veren Tarafa yollayacaktır. Madde 6 Fikri ve Sınai Mülkiyet Her bir Taraf, diğer herhangi bir Taraftan aldığı herhangi bir Gizli Bilginin kullanımı ile ilgili her türlü yükümlülüğü kendisi üstlenecektir. Herhangi bir Gizli Bilginin karşı Tarafa ifşa edilmesi / verilmesi alan Tarafa, Gizli Bilgi ile ilgili herhangi bir konu, buluş ya da yenilik konusunda veya herhangi bir patent, tescilli endüstriyel tasarım, ticari marka, telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet üzerinde lisans verme yolu ile veya diğer herhangi bir şekilde kullanım hakkı gibi herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Madde 7 İrtibat Noktası Bu Sözleşme kapsamında; değişimi / aktarımı yapılacak Gizli Bilgiyi almak / vermek hususunda, Taraflar adına, aşağıda adı geçen personel yetkilidir. Her bir Taraf, kendi kuruluşu bünyesindeki yetkili kişileri değiştirme hakkına sahip olacaktır. İrtibat bilgilerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, diğer Tarafa yazılı olarak en geç değişiklikten sonraki üç (3) iş günü içinde bildirilecektir. Belirtilen süre içinde bildirilmeyen adres değişikliklerinde önceki adrese yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. Madde 8 Bildirimler 8.1 Bu Sözleşme çerçevesinde Tarafların birbirlerine gönderecekleri bütün bildirimler yazılı olarak (i) elden teslim edilecek, veya (ii) iadeli taahhütlü posta ile, veya (iii) kurye ile, veya (iv) alındıktan sonra teyit edilmek kaydıyla, faks veya e-posta ile gönderilecektir. Bu maddeye göre gönderilen bildirimlerin tebliğ tarihi, gönderilme şekline bağlı olarak (i) elden teslim edildiği tarih, (ii) taahhütlü mektubun teslim alındığı tarih, (ii) kuryeden teslim alındığı tarih, ya da (iv) faksın veya e-postanın gönderildiği tarihi takip eden ilk iş günü olacaktır; 8.2 Türk Ticaret Kanunun 20. maddesi hükmü gereğince yapılacak ihbar ve yazışmalar ancak noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiğinde usulünce yapılmış addolunur ve bunlar Türk Kanunları uyarınca usulü dairesinde tebliğ edildikleri tarihte yapılmış addolunur. 3/5

4 Madde 9 Taraflar Arasındaki İlişki 9.1 İşbu Sözleşme, Tarafların beraber çalışacağı veya Taraflar arasında herhangi bir şirket, ortaklık, temsilcilik, adi ortaklık veya hukuki bir tüzel kişiliğin kuruluşu anlamına gelmediği gibi Taraflardan herhangi birine, diğeri adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir taahhütte bulunma ve/veya borç altına girme ve/veya iletişim kurma ve/veya temsil etme hakkı da tanımaz. 9.2 Bu Sözleşme, Gizli Bilgiyi Alan Taraf, Bilgi Veren Tarafın işbu Sözleşmeden doğan haklarını ve işbu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmediği sürece, Tarafların aynı veya benzer konularda üçüncü şahıslarla benzer anlaşmalar yapmalarına engel teşkil etmez. Madde 10 Devir Temlik 10.1 Taraflardan hiçbiri, Sözleşmeyi veya onun herhangi bir kısmını, veya Sözleşme altındaki sorumluluklarının veya yükümlülüklerinin herhangi birini veya Sözleşmeden doğan haklarının veya menfaatlerinin herhangi birini, diğer Tarafın önceden yazılı olarak verilecek onayını almadan devir ve temlik etmeyecektir. Böyle bir yazılı onay alınmadan yapılabilecek herhangi bir devir-temlik, hiçbir şekilde geçerli ve bağlayıcı olmayacak ve hüküm ifade etmeyecektir Bu Sözleşme, Tarafların külli ve cüz i halefleri, iştirakleri ve bağlı şirketleri için bağlayıcı olacaktır. Madde 11 Bölünebilirlik Bu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün uygulanması kanunen imkansız hale gelirse Taraflar kanuni olarak mümkün ve Sözleşmenin ilgili hükmüne olabildiğince yakın hükümler getiren alternatif düzenlemeler üzerinde iyiniyetle gerekli teşebbüslerde bulunacaklardır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz kılınması durumunda Sözleşmenin geride kalan hükümleri bundan etkilenmeyecek ve geçersiz kılınan hüküm Sözleşme metninden usulünce çıkarılmış addedilecektir. Söz konusu hüküm Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini esaslı bir şekilde etkilemesi halinde ilgili Taraf diğer Tarafa göndereceği yazılı bildirim ile Sözleşmeyi feshedebilir. Madde 12 Feragat Taraflardan herhangi birisinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün icrasını talep hakkını kullanmaması, ihmal etmesi veya bundan feragat etmesi, söz konusu Tarafın o hükmün veya Sözleşmenin bir başka hükmünün bundan sonra icrasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmemektedir. Madde 13 Sözleşmenin Değiştirilmesi Bu Sözleşmede yapılacak değişiklik ya da ilaveler ancak Tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirdikleri temsilciler aracılığıyla tanzim ve imza edildiği takdirde geçerli olacaktır. Madde 14 Sözleşmenin Bütünlüğü İşbu Sözleşmedeki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü sözleşmenin, anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

5 4/5 Madde 15 Sözleşmenin Süresi 15.1 Bu Sözleşme, tüm Taraflarca veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından en son imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflar arasında karşılıklı yazılı mutabakat ile süresi uzatılmadıkça, aşağıdaki belirtilen sürelerden hangisi daha uzun ise, o süre boyunca yürürlükte kalacaktır: a) Taraflar arasında Projenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir mutabakat belgesinin veya Sözleşmenin imzalanması durumunda, sözkonusu belgenin veya Sözleşmenin yürürlük süresi boyunca; veya; b) Taraflar arasında Projenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak herhangi bir mutabakat belgesinin veya Sözleşmenin imzalanmaması durumunda, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girişini takip eden on (10) yıl boyunca Böyle bir uzatım durumu saklı kalmak üzere, işbu Sözleşmenin süresi sona ermiş veyahut Sözleşme feshedilmiş olsa dahi, Bilgiyi Alan Tarafın Gizli Bilgiyi koruma yükümlülüğü, yukarıda 2. ve 3. Madde hükümleri kapsamında geçerli kalacaktır. Madde 16 Sözleşme Hukuku Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti nin esasa ve usule yönelik kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Madde 17 Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi Sözleşmenin geçerliliği, yürürlüğü, yorumlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmeden kaynaklanan ve Tarafların kendi aralarında iyiniyet kuralları çerçevesinde karşılıklı müzakereler yoluyla çözemediği uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme toplam onyedi (17) Madde ve altı (6) sayfadan oluşmakta olup, Taraflarca veya Tarafların usulüne uygun olarak yetkilendirdiği yetkililerince iki (2) nüsha halinde imzalanmış ve son imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Tarih: 01.08.2023

Sezer Cam Aluminyum İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.